Analysis: How the military imposed martial law in Thailand
Share this on

Analysis: How the military imposed martial law in Thailand

The actual declaration was made around 3am Tuesday morning. Below are its contents via the Bangkok Post‘s Wassana (very quick translation):

Declaration of the Army No 1/2557 (ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/ 2557)

Subject : Declaration of use of the Martial Law Act (เรื่อง การประกาศใช้ พรบ.กฎอัยการศึก)

In accordance with the situation whereby there are many political protest groups who are protesting in Bangkok and [surrounding] metropolitan areas and including other parts of the country and that there are groups with bad intentions instigating violent situations who are using military weapons against the people and important places which has resulted in innocent people losing their lives and suffering injuries and causing damages to property on a continuous basis. These incidents show a trend of creating a riot and severe disorder in many areas which is a threat to the national security and the safety of lives and property of the people (ตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม ได้ทำการชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่ต่างๆของประเทศ และมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชน และสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวาง เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจล และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต ละทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น)

In order to secure peace effectively and to restore peace to the people to all sides quickly so relying on powers of Sections 2 and 4 of the Martial Law Act 1914 to declare martial law throughout the kingdom as of May 20 as of 3am forwards ( เพื่อให้การรักษาความสงบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุข กลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่ททุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป)

Declared May 20, 2014 (ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2557)
General Prayuth Chan-ocha (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

BP: The Thai text of the initial Martial Law Act 1914 is here and the later amendment in 1945 is here.

First, Prayuth cites Sections 2 and 4 of the Act:

Section 2: Whenever there is necessity to preserve good order so as to be free from external or internal danger, a Royal Proclamation may be issued enforcing all or certain sections of the Martial Law or part of any section of it including the conditions under which such provision or provisions shall apply to the whole or any part of the Kingdom; and after the proclamation has been made at any time or in any area, all the provisions of any act or law which are inconsistent with the provisions of the Martial Law which is in force shall be suspended and replaced by the provisions of the Martial Law which is in force.

Section 4: If there is war or insurrection in any area, the commander of military forces at least one battalion, or of any military fort, barracks or forfeited area, which has the power and duty to protect such area, shall have the power to proclaim the Martial Law within his or her responsible area. In this case, the proclamation of the Martial Law shall be reported to the Government immediately.

As Nitirat have noted:

Article 188 of the 2007 Constitution of the Kingdom of Thailand (hereafter “Constitution”) stipulates that, “The King has the prerogative to declare and lift the martial law in accordance with the conditions and manner under the Martial Law Act.” The second paragraph notes, “In the case where it is necessary to declare the martial law in a certain locality as a matter of urgency, the military authority may do so under the Martial Law Act.” Article 195 stipulates that, “All laws, Royal Proclamations and Royal Commands relating to State affairs must be countersigned by a Minister unless otherwise provided in this Constitution.” … From the legal provisions in the Constitution and in the Martial Law Act as noted above, the Khana Nitirat views that promulgation of martial law, especially when it applies to the entire Kingdom, is the Royal Prerogative of the King, and therefore should be promulgated in the form of a Royal Proclamation, which must be countersigned by a Minister. It is not the prerogative of the Commander-in-Chief of the Army.

BP: Indeed. Wonder whether the Thai press will mention this. This is fairly obvious….

Second, again from Nitirat:

The promulgation of martial law for one specific area is the prerogative of the commander of the military in that area who has no less than one battalion under his command, or if he is the commander of a given military fort or base as outlined in Article 4 of the Martial Law Act, and it must be a case of the outbreak of “war” or a “riot.When the facts of what has occurred are examined, it does not yet appear that there has been an outbreak of “war” or a “riot” in a given area, which would be the reason for the commander in that area, or the commander of a given fort or base, to have the authority to promulgate martial law.

BP: This is more subjective and people can have different views, but the problem for Prayuth is that even if it was accepted that there is a riot (can we at least all agree there is no war) in Bangkok, but in the North or the Northeast is there a riot? If you rely on Section 4, you can see it has to be by locality/area. You can’t just impose it nationwide. If nationwide you can do so under Section 2, but it has to be a proclamation countersigned by a Minister and it is the prerogative of the King.

NOTE: All translations below have been done very quickly and they are not a word-for-word translation so have left parts out.

There have been so far 12 Orders issued by the Peace-Keeping Command Centre (KPCC) headed by Prayuth available from Post Today (except No. 11)

Order No. 1:

Order No 1 is regarding the broadcast of community radio stations, television broadcasters (satellite and cable), and radio stations and orders them to suspend broadcasting when they are contacted ( ห้ถ่ายทอด ออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเมื่อได้รับการประสาน). This is order that there is broadcast of news to the people that is correct/right ( เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง)

BP: So the military will the arbitrator of what is right/correct. The result is that 3,000 community radio stations were shut down as well as 11 cable and satellite TV stations from both the red and the anti-Thaksin side…

Order No. 2:

Order No 2 requires reds and PDRC protest groups to protest in the area specified as of May 20 at 3 a.m. For PDRC and supporters, this is at Ratchadomnern and Chaeng Wattana ( กลุ่ม กปปส. และมวลชนที่สนับสนุน ให้ชุมนุมถนนราชดำเนินและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) and for the reds and their supporters this is at Aksa Road ( กลุ่ม นปช.และมวลชนที่สนับสนุนให้ชุมนุมถนนอุทยาน)

BP: PDRC have already announced they will protest outside that area on Friday and the weekend…. What will happen? Then, will the reds follow suit?

Order No. 3:

Order No. 3 prohibits media from presenting news that affects peace-keeping of officials ( ห้ามสื่อเสนอข่าวกระทบการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่) states that all media entities including online who have the intention to distort, incite, or create disorder or have messages that will make the people to be suspicious [or] to misunderstand and that affects peace-keeping of officials( ที่มีเจตนาบิดเบือน ปลุกระดมให้สร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย แตกแยก หรือมีข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวง เข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่). Also prohibits distribution of such media.

BP: Very, very broad.

Order No. 4:

Order No. 4 invites important people to meeting at 2pm. These people are the heads of government agencies and state enterprises from DG level, governors, and representatives of independent agencies, representatives of professional organisations, and representatives of social organisations (ผู้แทนวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ผู้แทนภาคประชาสังคม) who are in the Central Region to meet at one place. The same applies to the North, the Northeast, and the South and a designated place is listed.

BP: Why professional and social organizations? Meeting took place yesterday.

Order No. 5:

Order No. 5 appoints Supreme Commander, Navy Commander, Air Force Chief and Police Chief as advisors to the KPCC

BP: Nothing much….

Order No. 6:

Order N0. 6 prohibits the following broadcasters from temporarily broadcasting,

1. MV 5
2. DNN
3. UDD
4. Asia Update
5. P&P
6. 4 Channel
7. Blue Sky
8. FMTV
9. T News
10. ASTV
11: Community radio stations not authorized by law

BP: An update to Order No. 1 with specific list.

Order No. 7:

Order No. 7 extends the prohibiting of broadcasting and adds:

1. Hot TV
2. Voice TV
3. Rescue TV station
4. NSPRT TV station

BP: Self-explanatory.

Order No. 8:

Order No. 8 requests cooperation from the online media community ( เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์) and states that in order to distribute news that is correct/right and without distortion and that causes misunderstanding and the situation to have more conflict to the extent that affects peace-keeping officials in bring happiness back to society quickly ( เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว) that requests for those who are connected with online media to suspend the provision of services that incite and creates violence, and affect the credibility and respect for law until the point it affects peace-keeping officials ( จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ระงับการให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย).

If it continues, the KPCC shall suspend the service immediately including taking legal action against those who commit actions ( ทั้งนี้หากยังคงมีการดำเนินการอยู่ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย จะระงับการให้บริการโดยทันที รวมทั้งเรียกตัวผู้กระทำผิด มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป)

BP: Credibility?

Order No. 9:

Order No. 9 prohibits the creating of conflict or opposition to the carrying out of activities of the KPCC ( ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย)

1. Prohibits the [a] owner, editors, presenters/anchors of print media and all broadcast media to [b] invite persons or groups who do have government positions now whether civil servants or academics including those in the past who are in the judiciary or justice system as well independent organizations [c] from being interviewed or giving opinion [d] that may increase the conflict, distort, or create confusion in society including that may lead to severe violence ( ห้ามเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และรายการวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท บรรณาธิการ พิธีกรและสื่อมวลชน เชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มิได้ดำรงตำแหน่งราชการในปัจจุบันทั้งในส่วนของข้าราชการและนักวิชาการ รวมทั้งอดีตผู้ปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรอิสระ ให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็น ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขยายความขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้กับสังคม รวมทั้งอาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาด)

NOTE: [a] etc added by BP.

BP: This is so amazingly broad censorship and so difficult to police. This could be so easy to breach. Will the threat of the stick together with the compliant nature of many media organizations stop them? Now, the media can only talk to certain commentators on certain subjects…

NOTE: No time for 10 and 11 now.

Order No. 12:

Order No. 12 is regarding safety of life and property and assistance to the people ( การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน). Police and civilians shall return to their normal positions. State enterprises should continue to offer convenience and services to the public as normal

BP: To stop strikes by state enterprises?

Give broad censorship provisions. We are still waiting to see what the print media will do and ThaiPBS…..